Одлука за преземање на балансна одговорност

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5716 од 14.09.2018г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 17.09.2018г ОПЕЕ ја донесе ОДЛУКА за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за АГРО ГАМА ДОО увоз извоз Василево, истата започнува од 01.10.2018г и важи до 30.09.2019г.