Извештаи за пазар на електрична енергија - Јули 2015 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во јули 2015.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-јули 2015).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за јули 2015.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари-јули 2015).pdf


Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи поголеми од 50 kWh-привилегирани производители во јули 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи поголеми од 50 kWh-привилегирани производители во јануари-јули 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи помали од 50 kWh-привилегирани производители во јули 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи помали од 50 kWh-привилегирани производители во јануари-јули 2015 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во јули 2015 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во јануари-јули 2015 година.pdf