МК РЕГУЛАТИВА

 

Освен Законот за енергетика во кој е креирана правната рамка за електро-енергетската сфера во Република Македонија постојат акти кои детално ги утврдуваат поставеноста и меѓусебните односи на сите корисници на преносната мрежа и учесници на пазарот на електрична енергија.

За дефинирање на позициите, привилегиите и обврските на учесниците на пазарот и на корисниците на преносната мрежа како и за регулирање на меѓусебните односи на учесниците на пазарот на електрична енергија постојат подзаконски правни акти кои ја регулираат оваа материја. За целосна транспарентност на АД МЕПСО во овој модул се поставени подзаконските акти : Мрежни правила и Правила на пазарот на електрична енергија Правила за снабдување со електрична енергија, Тарифен систем за пренос и пазар на електрична енергија.

Закон за енергетика

Правила за пазар на електрична енергија

Правила за изменување и дополнување на Правилата за Пазар на ЕЕ - 28.06.2019

Правила за изменување и дополнување на Правилата за Пазар на ЕЕ - 30.12.2019

Правила за балансирање