ОДЛУКА за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје

     Согласно член 28 став 1 од Правилата на пазар на електрична енергија и одредбите од член 48 став 1 алинеја 5 од Законот за енергетика, АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 16.03.2018 година донесе ОДЛУКА за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-4240 од 20.07.2016 година склучен со Друштвото за производство и трговија на топлинска и електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје со ЕДБ: 4043014516358.

Истиот престануваа да важи на 16.03.2018 година  во 24:00 часот.