Заштита на укажувачи

Врз основа на Законот за заштита на укажувачи како и поврзаната подзаконска регулатива, Нациналниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ - Скопје донесе:

Поврзана регулатива: