Промена на НАЗИВ на компанијата ФЈУЧР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје во ЕНЕРЏИ АКТИВЕ ДООЕЛ Скопје

    Согласно известување со арх.бр. 11-2129 од 23.03.2018г од Друштвото за производство,трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за упис на промена на назив, скратен назив и единствен содружник на носител на лиценца за снабдување со ел.енергија, АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 10.04.2018г потпиша:

 

  • анекс кон Договор за учество на пазар на ел.енергија за измена на назив на компанијата, каде новиот назив гласи Друштвото за производство,трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје претставувано од Иван Тодоров Стојанчев, и
  • анекс кон Договор за Балансна одговорност за измена на назив на компанијата, каде новиот назив гласи Друштвото за производство,трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје претставувано од Иван Тодоров Стојанчев

Компанијата  - субјект нема промени во EIC кодот, ЕМБС, ЕДБ и жиро сметка на депонент банка.