Извештаи за пазар на електрична енергија - Март 2014 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во март 2014.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-март 2014).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за март 2014.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари-март 2014).pdfПроизводство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во март 2014 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во период (јануари - март) 2014 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во март 2014 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во период (јануари - март) 2014година.pdf