Служба за организирање и управување на пазарот на електрична енергија

Игор Димески

+389 (0)2 3 149 673