Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5236 од 06.10.2017 година од Балансно одговорната страна Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на Југококта ДОО Штип, на  ден 09.10.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за Југококта ДОО Штип,  истата започнува од 12.10.2017 година и важи до 31.10.2018 година.

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5236 од 06.10.2017 година од Балансно одговорната страна Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на Југококта ДОО Штип, на  ден 09.10.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за Југококта ДОО Штип,  истата започнува од 12.10.2017 година и важи до 31.10.2018 година.
Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5236 од 06.10.2017 година од Балансно одговорната страна Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на Југококта ДОО Штип, на  ден 09.10.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за Југококта ДОО Штип,  истата започнува од 12.10.2017 година и важи до 31.10.2018 година.
Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5236 од 06.10.2017 година од Балансно одговорната страна Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на Југококта ДОО Штип, на  ден 09.10.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за Југококта ДОО Штип,  истата започнува од 12.10.2017 година и важи до 31.10.2018 година.