Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС за АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје – за МХЕЦ Крапска 45 (17.03.2019 - 31.01.2020)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-1675 од 15.03.2019г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ ја донесе следната


ОДЛУКА

 

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје – за МХЕЦ Крапска 45, истата започнува од 17.03.2019 и важи до 31.01.2020 година.