Номинирани количини на електрична енергија во РМ, јан-фев 2018 година

Номинирани количини на електрична енергија во РМ, јан-фев 2018 година