Известување за раскинување на Договорите со ЕЛ ЕН СОЛУШН ДОО СКОПЈЕ

Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 11.11.2016 година, донесе Одлука за раскинување на договорите со правнот субјект ЕЛ ЕН СОЛУШН ДОО Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и Договорот за балансно одговорна страна склучени со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.