Одлука за преземање на балансна одговорност

   Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-911 од 30.01.2018г од Балансно одговорната страна ТЕ-ТО АД Скопjе со лиценца за вршење енергетска дејност - Производител на ел.енергија за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на ден 30.01.2018, ОПЕЕ донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ТЕ-ТО АД Скопjе со лиценца за вршење енергетска дејност - Производител на ел.енергија (33XTE-TO-PRODUCA) за ТЕ-ТО АД Скопjе со лиценца за вршење енергетска дејност - Трговец со ел.енергија (33XTE-TO-AD-SKP9), истата започнува од 01.02.2018г и важи до 31.07.2019г.