Одлука за преземање на балансна одговорност

    Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5714 од 14.09.2018г од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 17.09.2018г ОПЕЕ ја донесе ОДЛУКА за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ – квалификуван потрошувач, истата започнува од 01.10.2018г и важи до 31.12.2018г.